Producer faq content

Na registratie worden de labels opgestuurd naar het opgegeven postadres. Op basis van dit label blijft in de gehele keten bekend

Na registratie worden de labels opgestuurd naar het opgegeven postadres. Op basis van dit label blijft in de gehele keten bekend

Meest gestelde vragen & downloads

Heeft u na het lezen van de meest gestelde vragen een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

1. Aanmelden

Waarvoor dient de producentenportal?
De producentenportal is voor:
 • relevante bedrijfsgegevens en contactpersonen;
 • toewijzen verschillende rollen (admin en user);
 • aanleveren EAN-codes en gerelateerde informatie (met zo nodig assistentie voor de eerste bulk); en
 • periodieke data ‘op de markt’ (en correcties).
Hoe meldt u zich aan bij Statiegeld Nederland als producent/importeur?

Stuur een mail naar info@statiegeldnederland.nl met het verzoek om toegang te krijgen tot de producentenportal door één contactpersoon op te geven als beheerder van het account van de producentenportal plus uw bedrijfsgegevens. Het opgegeven contactpersoon ontvangt dan een link naar de portal, waar u uw productgegevens en verkoopdata kunt invoeren.

Aanmelden als producent/importeur bij Statiegeld Nederland

Vraag een account aan voor de producentenportal van Statiegeld Nederland. Mail de volgende gegevens naar info@statiegeldnederland.nl:

   • Handelsnaam;
   • Officiële naam zoals ingediend bij KvK (indien afwijkend);
   • Gegevens contactpersoon (de beheerder van de producentenportal account van Statiegeld Nederland) naam + e-mailadres + telefoonnummer;
   • E-mailadres t.b.v. facturatie (indien afwijkend);
   • Produceren/importeren plastic flessen, blik of beide;
   • GLN-nummer (registratienummer bij GS1, indien bekend).

Als u bij ons bent aangemeld, krijgt u vanuit producentenportal@statiegeldnederland.nl uw gebruikersnaam, wachtwoord en handleiding over de producentenportal in SRN-pack

Hoe kunt u vrijwillig deelnemen aan het statiegeldsysteem?

Als uw product niet onder de wettelijke statiegeldplicht valt, maar u vrijwillig wilt deelnemen aan het statiegeldsysteem, dan is dat in sommige gevallen mogelijk. Neem contact op met info@statiegeldnederland.nl.

2. Accountantsverklaring

Wat zijn de regels met betrekking tot een accountantsverklaring?

Als producent/importeur wordt u gevraagd om in de producentenportal periodiek aan te geven hoeveel plastic flesjes en blikjes u op de markt brengt. Die verklaring is nodig om er zeker van te zijn dat de juiste aantallen van op de markt gebrachte statiegeldplichtige verpakkingen zijn gerapporteerd, zodat elke producent/importeur zijn (wettelijke) verplichtingen nakomt en iedereen naar rato bijdraagt aan het statiegeldsysteem. Bovendien is het aantal op de markt gebrachte flessen en blikjes belangrijk om het retourpercentage te berekenen. Daarmee kan worden bepaald of voldaan wordt aan de wettelijke doelstelling die vanaf 2022 geldt. U leest er meer over in het Controleprotocol Aangifte Statiegeldflessen en -Blik.

Bent u verplicht om een accountantsverklaring in te dienen?  

In sommige gevallen is een accountantsverklaring niet nodig. Vooral kleine producenten/importeurs bleken moeilijkheden te ondervinden om de juiste gegevens op te leveren. In overleg met onze account hebben we een oplossing gevonden: producenten/importeurs met een verkooptotaal lager dan 1 miljoen euro (statiegeld en producentenbijdrage) kunnen vrijgesteld worden van de plicht voor het aanleveren van de accountantsverklaring. Mocht u aan deze voorwaarden voldoen maar toch een accountantsverklaring hebben dan ontvangen wij die graag alsnog.

 

3. Product

Welke flessen en blikjes vallen onder het statiegeldsysteem?

Alleen de plastic flessen van frisdranken en waters vallen onder het statiegeldsysteem. Producenten van plastic flessen van 100% sap kunnen vrijwillig deelnemen aan het systeem. Plastic flessen van zuivel of siropen zijn uitgesloten van het systeem.

Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem operationeel voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder. De statiegeldverplichting betreft blikjes voor zowel alcoholhoudende dranken (zoals bier, wijn en mixdrankjes) als niet-alcoholhoudende dranken (zoals frisdrank, water, melk en sap). De statiegeldverplichting geldt niet voor blikjes met vloeistoffen die niet primair bedoeld zijn om te worden gedronken (zoals limonadesiroop, diksap, soepen of gecondenseerde melk). Deze zijn immers niet direct drinkbaar en vergen een verdere bereiding voordat ze kunnen worden geconsumeerd. Eveneens is de statiegeldverplichting niet van toepassing op (conserven-)blikjes voor niet-vloeistoffen zoals knakworsten, groente, etc.

Kan een EAN-code internationaal worden gebruikt?

Ja, een fles of blik kan in Nederland dezelfde EAN-code hebben als in het buitenland. Flessen of blikjes die verkocht worden op de Nederlandse markt moeten wel het statiegeldlogo dragen. Het risico dat flessen of blikjes met een internationale EAN-code in het buitenland worden verkocht en in Nederland worden ingeleverd, ligt bij de producent.

 • Er geldt een toeslag van 50% wanneer de bestaande EAN-code niet wordt vervangen.

De toeslagen worden berekend over het aantal verpakkingen dat op de markt is gebracht. Zodra het mogelijk is, vervallen deze toeslagen.

Wat is de werkwijze als de EAN-code niet aangepast kan worden?

Als u de bestaande (internationale) EAN-codering op een kleine (< 1 liter) petfles of blik niet kan wijzigen voor de Nederlandse markt, dan geldt de volgende procedure:

 • Bij kleine flesjes en blikjes waarvan de EAN-code voor het Nederlandse systeem niet wordt gewijzigd, bestaat het risico dat deze verpakkingen, waarop geen statiegeld is afgedragen, worden ingeleverd. Door het heffen van 150% statiegeld en producentenbijdrage, wordt het risico neergelegd bij de producent/importeur. Dat sluit aan bij de verantwoordelijkheden die de wet aan de producent/importeur voorschrijft.
 • Op basis van het gerealiseerde retourpercentage wordt bepaald of dit percentage kan worden bijgesteld en/of een verrekening achteraf nodig is. Wordt er meer ingeleverd dan 150%, dan moet de producent/importeur bijbetalen. Wordt er minder ingeleverd, dan volgt teruggave op basis van het werkelijke retourpercentage. Hierbij wordt rekening gehouden met de bijdrage aan de niet ingewisselde statiegelden ter financiering van het systeem. Er wordt gekeken naar het retourpercentage van andere producenten/importeurs die gebruikmaken van een (gewijzigde) nationale EAN-code.
 • Mogelijk wordt additioneel een bankgarantie gevraagd.
Hoe kunt u uw producten aanmelden bij RVM-leveranciers?

U kunt uw fles- en blikvormen sturen naar de volgende RVM-leveranciers:

Tomra

TOMRA Systems B.V.

T.a.v. Francisco Perez of Harro Abbing

Marowijne 56

NL-7333 PJ Apeldoorn

Voor vragen kunt u contact opnemen met service.reversevending.nl@tomra.com t.a.v. Francisco Perez of Harro Abbing.

U kunt ook telefonisch contact opnemen: +31 55 599 88 44 (centraal nummer).

 

RVM Systems B.V.

T.a.v. Inge de Boer

Veldzigt 12

3454 PW De Meern

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met sales@rvmsystems.nl

of +31 (0)85 029 58 40

 

Envipco

Envipco Holding NV
T.a.v. Mark Bieger
Van Asch van Wijckstraat 4C
3811 LP Amersfoort

Voor vragen kunt u contact opnemen met mark.bieger@envipco.com t.a.v. Mark Bieger. U kunt ook telefonisch contact opnemen: +31 (0)33 285 17 73.

4. Kosten en vergoedingen

Hoe zijn de tarieven van de statiegeldverpakkingen opgebouwd?

De tarieven voor statiegeldverpakkingen zijn als volgt opgebouwd:

Bedrag (€/fles) Kleine statiegeld PET-fles Grote statiegeld PET-fles Blik
Statiegeldcomponent 2024 €0,15 €0,25 €0,15
Uitvoeringscomponent 2024 €0,014 €0,016 €0,002
Systeemcomponent 2024 €0,015 per kg €0,015 per kg  €0,015 per kg
SUP-bijdrage 2024 €0,0023 per fles €0,0023 per fles N.V.T.

Deze tarieven zijn opgebouwd uit de volgende bijdragen:

 1. Producentenbijdrage ter dekking van de kosten van Statiegeld Nederland (uitvoeringskosten en netto inzamelingskosten ter dekking van de handlings-vergoedingen minus opbrengsten uit niet-ingeleverde statiegeldverpakkingen).
 2. Afvalbeheerbijdrage: ter dekking van de kosten van Verpact.

Als de dop van de fles niet is vastgemaakt aan de fles moet ook voor de dop €0,0023 SUP-bijdrage per fles worden betaald. Klik hier voor meer informatie over de SUP regeling.

5. Verantwoordelijkheid en handhaving

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het al dan niet juist aanmelden bij het statiegeldsysteem?

Het risico en de verantwoordelijkheid voor het aanmelden van uw producten, ligt bij u als producent/importeur. Via deze weg adviseren wij u om kritisch naar uw portfolio te kijken en producten die door de samenstelling vallen onder statiegeldplichtig product aan te melden bij ons.

Hoe wordt er gehandhaafd, wanneer en door wie?

In het ‘Besluit Beheer Verpakking 2014’ staat dat u wettelijk verplicht bent om statiegeld te rekenen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan daar zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk op handhaven. U bent verplicht de statiegelden en andere tarieven over te dragen aan Verpact om zo het collectieve systeem te financieren. Bovendien moet u voldoen aan de andere verplichtingen die volgen uit het collectieve systeem, zoals het aanpassen van de EAN-codes.

Dit wordt toegelicht in de Afvalbeheerbijdrageovereenkomst Verpakkingen die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat algemeen verbindend is verklaard, en in het nadere beleid dat Verpact en Statiegeld Nederland op grond daarvan bevoegd zijn om op te stellen. Naleving wordt gewaarborgd door een boetereglement dat voorziet in verzuimboetes, vergrijpboetes en uiteindelijk uitsluiting van deelname aan het collectieve systeem. Daarna volgt een overdracht aan de ILT voor (bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke) handhaving.

Downloads

Q&A voor producenten en importeurs
Bedrijfsgegevens Statiegeld Nederland
Voorschriften statiegeldlogo

Voorschriften gebruik logo (NL)

 Download

 

Requirements for the use of the deposit logo (ENG)

Download

 

Statiegeldlogo fles (ZWART)

 Download

 

Statiegeldlogo fles (WIT)

 Download

Controleprotocol Indirecte export
Checklist voor statiegeldflessen en -blikjes
Handleiding voor de producenten portal
Accountantsprotocol

Grote producenten/importeurs zijn verplicht om ieder jaar vóór 1 april een accountantsverklaring te overleggen over het voorgaande kalenderjaar. Dat doen zij volgens een vast protocol. Voor de overige producenten/importeurs volstaat het om jaarlijks vóór 1 april een directieverklaring te overleggen. Bekijk het accountantsprotocol voor meer informatie

Gewichten en maten blikjes (RVM)