Voor producenten en importeurs

Click here for English text

Statiegeld op blik

Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem operationeel voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder. Dit geldt voor dranken die bedoeld zijn voor directe consumptie. Als producent of importeur bent u wettelijk verplicht € 0,15 statiegeld te heffen op deze producten. Het doel van de invoering van statiegeld op blikjes is het terugdringen van blikjes in het zwerfafval en het inzamelen van de gebruikte blikjes voor recycling, zodat er nieuwe blikjes van gemaakt kunnen worden.

Statiegeld op plastic flessen

Ook op plastic flessen van frisdranken en water zit statiegeld. Op kleine flessen wordt € 0,15 statiegeld geheven, op grote flessen is het statiegeld € 0,25. Producenten van PET-flessen voor 100% sap kunnen zich vrijwillig aanmelden voor het statiegeldsysteem. Plastic flessen voor zuivel, siropen en etenswaren zoals soep zijn uitgesloten van het statiegeldsysteem.

Producenten verantwoordelijkheid

Producenten en importeurs zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer van de verpakkingen van producten die door hen op de markt zijn (of worden) gebracht. De regels gaan over de (financiële) verantwoordelijkheid van producenten voor hun producten in de afvalfase, zoals: inzameling/opruimen/vervoer/verwerking.

De individuele verantwoordelijkheid is collectief ingevuld. Dit gebeurt door Verpact. Statiegeld Nederland is de uitvoeringsorganisatie voor het statiegeldsysteem.

Het is de verantwoordelijkheid van de producent/importeur zelf om zich te registeren en alle artikeldata juist en volledig aan te leveren.

Definitie Producent/Importeur

Let op: Per 1 januari 2023 is de toepassing van de definitie van het begrip ‘producent of importeur’ veranderd. Lees op de website van Verpact wat deze verandering voor jou kan betekenen.

Stappenplan

Om ervoor te zorgen dat u als producent/importeur aan de wettelijke richtlijnen voldoet, dient u de volgende voorbereidingen te treffen:

 1. Registreer bij Verpact;
 2. Meld nieuwe producten aan bij GS1 Nederland. GS1 is het platform en de serviceorganisatie voor het delen van productdata;
 3. Vraag een account aan voor de producentenportal van Statiegeld Nederland. Mail de volgende gegevens naar info@statiegeldnederland.nl:
   • Handelsnaam;
   • Officieel adres (zoals in KvK);
   • Officiële naam zoals ingediend bij KvK (indien afwijkend);
   • Gegevens contactpersoon (beheerder account producentenportal Statiegeld Nederland) naam + e-mailadres + telefoonnummer;
   • E-mailadres voor facturatie (indien afwijkend);
   • Produceren/importeren plastic flessen, blik of beide;
   • GLN-nummer (registratienummer bij GS1, indien bekend);
   • BTW nummer.

Als u bij Statiegeld Nederland bent aangemeld, krijgt u vanuit producentenportal@statiegeldnederland.nl uw gebruikersnaam, wachtwoord en handleiding over de producentenportal in SRN-pack

 1. Na inschrijving ontvangt u een SEPA-machtigingsformulier. Stuur dit z.s.m. ingevuld retour naar info@statiegeldnederland.nl. Betaling met automatische incasso is verplicht. Zonder dit incasso kunt u niet deelnemen aan het statiegeldsysteem.
 2. Leg alle artikeldata vast in de producentenportal. Geef uw producten door in uw account. Als u bij GS1 bent aangemeld, worden deze automatische geüpload en hoeft u de gegevens alleen te controleren.
 3. Zorg ervoor dat de verplichte statiegeldverpakkingen voldoen aan de voorschriften t.a.v. het statiegeldlogo en zijn voorzien van een nieuwe EAN-code.
 4. Wanneer u een afwijkende verpakkingsvorm heeft, dient u deze zelf te registreren bij de Reverse Vending Machine-leveranciers (Tomra en RVM Systems). Statiegeld Nederland regelt dit voor de meest voorkomende blikvormen.

EAN-code en statiegeldlogo

Als u statiegeldplichtige producten op de Nederlandse markt brengt, moeten ze voorzien zijn van een nieuwe Nederlandse EAN-code en het statiegeldlogo voor blik of fles. Op basis van de EAN-code op een verpakking kan de Reverse Vending Machine een statiegeldfles of -blikje herkennen. Om verpakkingen zonder statiegeld te onderscheiden van nieuwe verpakkingen met statiegeld, is een nieuwe EAN-code noodzakelijk. Op deze manier kan de consument voor oude verpakkingen geen statiegeld retour ontvangen en voor flessen en blikjes met een nieuwe EAN-code wel.

Statiegeldlogo
  • Het gebruik van het statiegeldlogo is verplicht op plastic flessen en blikjes, die belast zijn met statiegeld en zijn geregistreerd in het statiegeldsysteem. Het logo maakt voor de consument en het inzamelpunt herkenbaar of er op een verpakking statiegeld zit. Voor gebruik van het logo gelden voorschriften.
  • Statiegeld Nederland geeft geen officieel akkoord op de etiket designs. Dit is uw eigen verantwoordelijkheid.
  • Bekijk het document ‘Voorschriften gebruik statiegeldlogo‘ en controleer of de verpakkingen van uw statiegeldplichtige producten voldoen aan de eisen.

 

Materiaalwaarde

De producent/importeur heeft recht op een equivalent van het gewicht van het ingenomen materiaal.

 • Bij grotere volumes kan dit zelf worden verhandeld. Statiegeld Nederland coördineert de afvoer naar de opgegeven bestemming (transportkosten ten laste van de producent/importeur)
 • Voor kleinere volumes verhandelt Statiegeld Nederland het materiaal. De opbrengst (na aftrek van transportkosten) wordt dan verrekend met de producent/importeur.
 • Statiegeld Nederland controleert periodiek of de opgegeven gewichten van de verpakkingen kloppen.
 • Statiegeld Nederland verhandelt het materiaal voor producenten/importeurs zo veel mogelijk aan partijen die het materiaal kunnen omsmelten volgens het can2can principe.

Retourtransport

Met het oog op duurzaamheid, kosten en klantvriendelijkheid wordt geprobeerd zoveel mogelijk gebruik te maken van (deels) leeg retourtransport van producenten/importeurs. Iedere partij dient zelf invulling te geven aan zijn wettelijke producentenverantwoordelijkheid. Daarbij hoort ook het retour nemen van de zakken met lege verpakkingen uit de markt.

Het transport wordt primair door de grote producenten/importeurs verzorgd, aangevuld met onbalanstransporten. De kosten daarvan worden verdisconteerd in de producentenbijdrage. Als toch blijkt dat er te weinig transport beschikbaar is, worden ook andere producenten en importeurs verplicht om mee te helpen of betalen in retourtransport.

Van producenten van flessen en blikjes wordt in basis maximale inspanning verwacht om retour-transportstromen in te zetten voor de retourname van statiegeldzakken (in laag- en hoogseizoen). Hier wordt een kosten-reflectieve vergoeding voor betaald.

De inspanningen van alle producenten worden door Statiegeld Nederland gemonitord. Partijen die hun verantwoordelijkheid aantoonbaar niet nemen, krijgen de kosten doorbelast van het hierdoor veroorzaakte (onnodige) externe retourtransport. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de (on)mogelijkheden van individuele producenten.

Periodieke opgaaf

Periodiek dient u opgave te doen van het aantal ‘op de markt’ gebrachte statiegeld houdende verpakkingen. Dit verloopt in periodes van 4-4-5 weken. U doet bijvoorbeeld in week 5 opgaaf van week 1-4. De opgave moet uiterlijk op werkdag 5 na iedere periode gedaan worden. Deze opgave voert u in via de producentenportal van Statiegeld Nederland.

Facturatie

Na opgave van ‘op de markt gebracht’, ontvangt u per mail via Verpact een factuur. De factuur bestaat uit twee componenten:

 • Statiegeld (€0,25 voor grote flessen, €0,15 voor kleine flessen en blikjes)
 • Producentenbijdrage (uitvoeringscomponent, 1,4 cent per flesje, 1,6 cent per grote fles en 0,2 cent per blikje)

Een automatische incasso is verplicht.

14 dagen na de factuurdatum wordt het geld automatisch afgeschreven op de eerstvolgende maandag. Eventuele correcties worden verrekend met het te innen bedrag. Als u vragen heeft over een factuur, kunt u deze stellen via s.nl@genpact.com. Genpact is een externe administratie organisatie waarmee Statiegeld Nederland samenwerkt.

De Afvalbeheerbijdrage (systeemcomponent, €0,015 cent per kg) en de SUP-bijdrage (0,0023 cent per fles) wordt separaat gefactureerd via Verpact.

Op de markt gebracht

Statiegeld wordt geheven over alle producten die in Nederland op de markt worden gebracht; dus verkoop, maar ook bijvoorbeeld ‘sampling’. De eerste levering (terbeschikkingstelling) van een producent of importeur aan de afnemer/distributeur/eindgebruiker geldt als op de markt brengen. Voor het moment van ‘op de markt brengen’ moet er sprake zijn van een (schriftelijke of mondelinge) overeenkomst tussen twee of meer partijen (de fabrikant/ importeur die levert en de andere partij aan wie geleverd wordt); bestaande onverkochte voorraden gelden dus nog niet als in de handel gebracht.

Correcties en boetes
 • U moet altijd een opgave doen. Ook als u in de voorgaande periode geen producten op de markt heeft gebracht. U vult dan 0 in.
 • Correcties kunnen worden doorgegeven in de producentenportal, zodat deze in de eerstvolgende facturatieronde worden verwerkt.
 • Meermaals te laat opgave doen, leidt tot een boete.

Verpact spreekt over een Afvalbeheerbijdrage bij meer dan 50.000 kilo aan verpakkingen per jaar. Voor verpakkingen met statiegeld geldt er geen minimum volume aan verpakkingen voor producent/importeur.

Indirecte export

Wanneer producten uit de Nederlandse markt worden geïmporteerd voor buitenlandse export, kan het overbodige statiegeld dat is betaald worden teruggevraagd. Ook de producentenbijdrage wordt dan terugbetaald.

Er geldt een risicoafslag van 5% bij indirecte export omdat de verpakkingen alsnog in Nederland kan worden ingeleverd.

Accountantsverklaring

Grote producenten/importeurs zijn verplicht om ieder jaar vóór 1 april een accountantsverklaring te overleggen over het voorgaande kalenderjaar. Dat doen zij volgens een vast protocol. Voor de overige producenten/importeurs volstaat het om jaarlijks vóór 1 april een directieverklaring te overleggen. Bekijk het accountantsprotocol voor meer informatie.

Meest gestelde vragen & downloads

Heeft u na het lezen van de meest gestelde vragen een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

1. Aanmelden

Waarvoor dient de producentenportal?
De producentenportal is voor:
 • relevante bedrijfsgegevens en contactpersonen;
 • toewijzen verschillende rollen (admin en user);
 • aanleveren EAN-codes en gerelateerde informatie (met zo nodig assistentie voor de eerste bulk); en
 • periodieke data ‘op de markt’ (en correcties).
Hoe meldt u zich aan bij Statiegeld Nederland als producent/importeur?

Stuur een mail naar info@statiegeldnederland.nl met het verzoek om toegang te krijgen tot de producentenportal door één contactpersoon op te geven als beheerder van het account van de producentenportal plus uw bedrijfsgegevens. Het opgegeven contactpersoon ontvangt dan een link naar de portal, waar u uw productgegevens en verkoopdata kunt invoeren.

Aanmelden als producent/importeur bij Statiegeld Nederland

Vraag een account aan voor de producentenportal van Statiegeld Nederland. Mail de volgende gegevens naar info@statiegeldnederland.nl:

   • Handelsnaam;
   • Officiële naam zoals ingediend bij KvK (indien afwijkend);
   • Gegevens contactpersoon (de beheerder van de producentenportal account van Statiegeld Nederland) naam + e-mailadres + telefoonnummer;
   • E-mailadres t.b.v. facturatie (indien afwijkend);
   • Produceren/importeren plastic flessen, blik of beide;
   • GLN-nummer (registratienummer bij GS1, indien bekend).

Als u bij ons bent aangemeld, krijgt u vanuit producentenportal@statiegeldnederland.nl uw gebruikersnaam, wachtwoord en handleiding over de producentenportal in SRN-pack

Hoe kunt u vrijwillig deelnemen aan het statiegeldsysteem?

Als uw product niet onder de wettelijke statiegeldplicht valt, maar u vrijwillig wilt deelnemen aan het statiegeldsysteem, dan is dat in sommige gevallen mogelijk. Neem contact op met info@statiegeldnederland.nl.

2. Accountantsverklaring

Wat zijn de regels met betrekking tot een accountantsverklaring?

Als producent/importeur wordt u gevraagd om in de producentenportal periodiek aan te geven hoeveel plastic flesjes en blikjes u op de markt brengt. Die verklaring is nodig om er zeker van te zijn dat de juiste aantallen van op de markt gebrachte statiegeldplichtige verpakkingen zijn gerapporteerd, zodat elke producent/importeur zijn (wettelijke) verplichtingen nakomt en iedereen naar rato bijdraagt aan het statiegeldsysteem. Bovendien is het aantal op de markt gebrachte flessen en blikjes belangrijk om het retourpercentage te berekenen. Daarmee kan worden bepaald of voldaan wordt aan de wettelijke doelstelling die vanaf 2022 geldt. U leest er meer over in het Controleprotocol Aangifte Statiegeldflessen en -Blik.

Bent u verplicht om een accountantsverklaring in te dienen?  

In sommige gevallen is een accountantsverklaring niet nodig. Vooral kleine producenten/importeurs bleken moeilijkheden te ondervinden om de juiste gegevens op te leveren. In overleg met onze account hebben we een oplossing gevonden: producenten/importeurs met een verkooptotaal lager dan 1 miljoen euro (statiegeld en producentenbijdrage) kunnen vrijgesteld worden van de plicht voor het aanleveren van de accountantsverklaring. Mocht u aan deze voorwaarden voldoen maar toch een accountantsverklaring hebben dan ontvangen wij die graag alsnog.

 

3. Product

Welke flessen en blikjes vallen onder het statiegeldsysteem?

Alleen de plastic flessen van frisdranken en waters vallen onder het statiegeldsysteem. Producenten van plastic flessen van 100% sap kunnen vrijwillig deelnemen aan het systeem. Plastic flessen van zuivel of siropen zijn uitgesloten van het systeem.

Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem operationeel voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder. De statiegeldverplichting betreft blikjes voor zowel alcoholhoudende dranken (zoals bier, wijn en mixdrankjes) als niet-alcoholhoudende dranken (zoals frisdrank, water, melk en sap). De statiegeldverplichting geldt niet voor blikjes met vloeistoffen die niet primair bedoeld zijn om te worden gedronken (zoals limonadesiroop, diksap, soepen of gecondenseerde melk). Deze zijn immers niet direct drinkbaar en vergen een verdere bereiding voordat ze kunnen worden geconsumeerd. Eveneens is de statiegeldverplichting niet van toepassing op (conserven-)blikjes voor niet-vloeistoffen zoals knakworsten, groente, etc.

Kan een EAN-code internationaal worden gebruikt?

Ja, een fles of blik kan in Nederland dezelfde EAN-code hebben als in het buitenland. Flessen of blikjes die verkocht worden op de Nederlandse markt moeten wel het statiegeldlogo dragen. Het risico dat flessen of blikjes met een internationale EAN-code in het buitenland worden verkocht en in Nederland worden ingeleverd, ligt bij de producent.

 • Er geldt een toeslag van 50% wanneer de bestaande EAN-code niet wordt vervangen.

De toeslagen worden berekend over het aantal verpakkingen dat op de markt is gebracht. Zodra het mogelijk is, vervallen deze toeslagen.

Wat is de werkwijze als de EAN-code niet aangepast kan worden?

Als u de bestaande (internationale) EAN-codering op een kleine (< 1 liter) petfles of blik niet kan wijzigen voor de Nederlandse markt, dan geldt de volgende procedure:

 • Bij kleine flesjes en blikjes waarvan de EAN-code voor het Nederlandse systeem niet wordt gewijzigd, bestaat het risico dat deze verpakkingen, waarop geen statiegeld is afgedragen, worden ingeleverd. Door het heffen van 150% statiegeld en producentenbijdrage, wordt het risico neergelegd bij de producent/importeur. Dat sluit aan bij de verantwoordelijkheden die de wet aan de producent/importeur voorschrijft.
 • Op basis van het gerealiseerde retourpercentage wordt bepaald of dit percentage kan worden bijgesteld en/of een verrekening achteraf nodig is. Wordt er meer ingeleverd dan 150%, dan moet de producent/importeur bijbetalen. Wordt er minder ingeleverd, dan volgt teruggave op basis van het werkelijke retourpercentage. Hierbij wordt rekening gehouden met de bijdrage aan de niet ingewisselde statiegelden ter financiering van het systeem. Er wordt gekeken naar het retourpercentage van andere producenten/importeurs die gebruikmaken van een (gewijzigde) nationale EAN-code.
 • Mogelijk wordt additioneel een bankgarantie gevraagd.
Hoe kunt u uw producten aanmelden bij RVM-leveranciers?

U kunt uw fles- en blikvormen sturen naar de volgende RVM-leveranciers:

Tomra

TOMRA Systems B.V.

T.a.v. Francisco Perez of Harro Abbing

Marowijne 56

NL-7333 PJ Apeldoorn

Voor vragen kunt u contact opnemen met service.reversevending.nl@tomra.com t.a.v. Francisco Perez of Harro Abbing.

U kunt ook telefonisch contact opnemen: +31 55 599 88 44 (centraal nummer).

 

RVM Systems B.V.

T.a.v. Inge de Boer

Veldzigt 12

3454 PW De Meern

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met sales@rvmsystems.nl

of +31 (0)85 029 58 40

 

Envipco

Envipco Holding NV
T.a.v. Mark Bieger
Van Asch van Wijckstraat 4C
3811 LP Amersfoort

Voor vragen kunt u contact opnemen met mark.bieger@envipco.com t.a.v. Mark Bieger. U kunt ook telefonisch contact opnemen: +31 (0)33 285 17 73.

4. Kosten en vergoedingen

Hoe zijn de tarieven van de statiegeldverpakkingen opgebouwd?

De tarieven voor statiegeldverpakkingen zijn als volgt opgebouwd:

Bedrag (€/fles) Kleine statiegeld PET-fles Grote statiegeld PET-fles Blik
Statiegeldcomponent 2024 €0,15 €0,25 €0,15
Uitvoeringscomponent 2024 €0,014 €0,016 €0,002
Systeemcomponent 2024 €0,015 per kg €0,015 per kg  €0,015 per kg
SUP-bijdrage 2024 €0,0023 per fles €0,0023 per fles N.V.T.

Deze tarieven zijn opgebouwd uit de volgende bijdragen:

 1. Producentenbijdrage ter dekking van de kosten van Statiegeld Nederland (uitvoeringskosten en netto inzamelingskosten ter dekking van de handlings-vergoedingen minus opbrengsten uit niet-ingeleverde statiegeldverpakkingen).
 2. Afvalbeheerbijdrage: ter dekking van de kosten van Verpact.

Als de dop van de fles niet is vastgemaakt aan de fles moet ook voor de dop €0,0023 SUP-bijdrage per fles worden betaald. Klik hier voor meer informatie over de SUP regeling.

5. Verantwoordelijkheid en handhaving

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het al dan niet juist aanmelden bij het statiegeldsysteem?

Het risico en de verantwoordelijkheid voor het aanmelden van uw producten, ligt bij u als producent/importeur. Via deze weg adviseren wij u om kritisch naar uw portfolio te kijken en producten die door de samenstelling vallen onder statiegeldplichtig product aan te melden bij ons.

Hoe wordt er gehandhaafd, wanneer en door wie?

In het ‘Besluit Beheer Verpakking 2014’ staat dat u wettelijk verplicht bent om statiegeld te rekenen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan daar zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk op handhaven. U bent verplicht de statiegelden en andere tarieven over te dragen aan Verpact om zo het collectieve systeem te financieren. Bovendien moet u voldoen aan de andere verplichtingen die volgen uit het collectieve systeem, zoals het aanpassen van de EAN-codes.

Dit wordt toegelicht in de Afvalbeheerbijdrageovereenkomst Verpakkingen die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat algemeen verbindend is verklaard, en in het nadere beleid dat Verpact en Statiegeld Nederland op grond daarvan bevoegd zijn om op te stellen. Naleving wordt gewaarborgd door een boetereglement dat voorziet in verzuimboetes, vergrijpboetes en uiteindelijk uitsluiting van deelname aan het collectieve systeem. Daarna volgt een overdracht aan de ILT voor (bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke) handhaving.

Downloads

Q&A voor producenten en importeurs
Bedrijfsgegevens Statiegeld Nederland
Voorschriften statiegeldlogo

Voorschriften gebruik logo (NL)

 Download

 

Requirements for the use of the deposit logo (ENG)

Download

 

Statiegeldlogo fles (ZWART)

 Download

 

Statiegeldlogo fles (WIT)

 Download

Controleprotocol Indirecte export
Checklist voor statiegeldflessen en -blikjes
Handleiding voor de producenten portal
Accountantsprotocol

Grote producenten/importeurs zijn verplicht om ieder jaar vóór 1 april een accountantsverklaring te overleggen over het voorgaande kalenderjaar. Dat doen zij volgens een vast protocol. Voor de overige producenten/importeurs volstaat het om jaarlijks vóór 1 april een directieverklaring te overleggen. Bekijk het accountantsprotocol voor meer informatie

Gewichten en maten blikjes (RVM)