Voor producenten/importeurs

Op 1 juli 2021 is het nieuwe statiegeldsysteem ingevoerd. Sindsdien zit er statiegeld op grote én kleine plastic flessen van frisdranken en waters. Dat brengt natuurlijk veel veranderingen met zich mee, ook voor producenten/importeurs (P/I) die plastic flessen van frisdranken of water op de Nederlandse markt brengen. Maar met welke veranderingen heeft u als P/I precies te maken?

Statiegeld

U bent wettelijk verplicht statiegeld te heffen op alle plastic flessen van waters en frisdranken (€ 0,15 statiegeld op kleine en € 0,25 statiegeld op grote). Producenten van 100% sap kunnen vrijwillig deelnemen aan het statiegeldsysteem. Flessen voor zuivel of siroop zijn uitgesloten. Wilt u weten onder welke categorie uw product valt? Kijk in het overzicht ‘Definitie frisdranken en waters volgens warenwet‘.

Heffingen en vergoedingen

U draagt naast het statiegeld ook een producentenbijdrage en afvalbeheerbijdrage af, op basis van een periodieke opgave van de producten die u op de markt heeft gebracht.

Statiegeld op drankblikjes

Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem operationeel voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder. Mocht u hierover meer informatie willen hebben, kunt u mailen naar info@statiegeldnederland.nl. Zo kunt u zich bijvoorbeeld inschrijven voor informatieve inbelsessies.

EAN-codes

Als u statiegeld plichtige producten op de Nederlandse markt brengt, moeten ze voorzien zijn van een nieuwe EAN-code en het statiegeldfleslogo. Meer informatie over EAN-codes en het statiegeldlogo vindt u op deze pagina onder downloads. Voor vragen met betrekking tot EAN-codes kunt u het best contact opnemen met GS1. GS1 Nederland is het platform en dé serviceorganisatie voor het delen van productdata.

EAN-codes blik

Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem operationeel voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder. Om de juiste informatie in te kunnen vullen in de GS1 Data Source, zult u deze stappen moeten volgen.

Registratie

Als u verplicht bent om deel te nemen aan het statiegeldsysteem, neem dan contact met ons op via info@statiegeldnederland.nl.

Etiketten

Alle etiketten moeten voorzien zijn van het statiegeldlogo én een nieuwe EAN-code. Zo kunnen de telsystemen én consumenten statiegeld producten herkennen.

Eigendom

De statiegeld producten blijven uw eigendom. U kunt uw fair share verhandelen of gebruiken voor de productie van nieuwe producten. Statiegeld Nederland kan daar op verzoek een rol in spelen. Neem gerust contact met ons op.

Retourlogistiek

U bent verantwoordelijk voor het retourtransport van de ingenomen statiegeld producten van distributiecentra naar het telcentrum. U dient, naar rato van het retourvolume van de eigen producten ten opzichte van het totale retourvolume, producten uit de markt te halen.


Wettelijke verplichting

In het ‘Besluit Beheer Verpakking 2014’ staat dat u wettelijk verplicht bent om statiegeld te rekenen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kan daar zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk op handhaven. U bent verplicht de statiegelden en andere tarieven over te dragen aan het Afvalfonds Verpakkingen om zo het collectieve systeem te financieren. Bovendien moet u voldoen aan de andere verplichtingen die volgen uit het collectieve systeem, zoals het aanpassen van de EAN-codes.

Dit wordt toegelicht in de Afvalbeheerbijdrageovereenkomst Verpakkingen die door de minister van Infrastructuur en Waterstaat algemeen verbindend is verklaard, en in het nadere beleid dat het Afvalfonds Verpakkingen en Statiegeld Nederland op grond daarvan bevoegd zijn om op te stellen. Naleving wordt gewaarborgd door een boetereglement dat voorziet in verzuimboetes, vergrijpboetes en uiteindelijk uitsluiting van deelname aan het collectieve systeem. Daarna volgt een overdracht aan de ILT voor (bestuursrechtelijke en/of strafrechtelijke) handhaving.

Meest gestelde vragen & downloads

Heeft u na het lezen van de meest gestelde vragen een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op.

1. Algemeen

Hoe zit het met statiegeld op blik?

Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem operationeel voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder. Voor verdere vragen over statiegeld op blik kunt u contact opnemen via info@statiegeldnederland.nl.

Waarvoor dient de producentenportal?

De producentenportal is voor:

 • relevante bedrijfsgegevens en contactpersonen;
 • toewijzen verschillende rollen (admin en user);
 • aanleveren EAN-codes en gerelateerde informatie (met zo nodig assistentie voor de eerste bulk); en
 • periodieke data ‘op de markt’ (en correcties).

2. Aanmelden

Hoe meldt u zich aan bij Statiegeld Nederland als producent/importeur?

Stuur een mail naar info@statiegeldnederland.nl met het verzoek om toegang te krijgen tot de producentenportal door één contactpersoon op te geven als beheerder van het account van de producentenportal plus uw bedrijfsgegevens. Het opgegeven contactpersoon ontvangt dan een link naar de portal, waar u uw productgegevens en verkoopdata kunt invoeren.

Hoe kunt u vrijwillig deelnemen aan het statiegeldsysteem?

Als uw product niet onder de wettelijke statiegeldplicht valt, maar u vrijwillig wilt deelnemen aan het statiegeldsysteem, dan is dat in sommige gevallen mogelijk. Neem contact op met info@statiegeldnederland.nl.

3. Accountantsverklaring

Wat zijn de regels met betrekking tot een accountantsverklaring?

Als producent/importeur wordt u gevraagd om in de producentenportal periodiek aan te geven hoeveel plastic flesjes u op de markt brengt. Die verklaring is nodig om er zeker van te zijn dat de juiste aantallen op de markt gebrachte flessen en flesjes zijn gerapporteerd, zodat elke producent/importeur zijn (wettelijke) verplichtingen nakomt en iedereen naar rato bijdraagt aan het statiegeldsysteem. Bovendien is het aantal op de markt gebrachte flessen en flesjes belangrijk om het retourpercentage te berekenen. Daarmee kan worden bepaald of voldaan wordt aan de wettelijke doelstelling die vanaf 2022 geldt. U leest er meer over in het Controleprotocol Aangifte Statiegeldflessen.

Bent u verplicht om een accountantsverklaring in te dienen?  

In sommige gevallen is een accountantsverklaring niet nodig. Vooral kleine producenten/importeurs bleken moeilijkheden te ondervinden om de juiste gegevens op te leveren. In overleg met onze account hebben we een oplossing gevonden: producenten/importeurs met een verkooptotaal lager dan 1 miljoen euro (statiegeld en producentenbijdrage) kunnen vrijgesteld worden van de plicht voor het aanleveren van de accountantsverklaring. Mocht u aan deze voorwaarden voldoen maar toch een accountantsverklaring hebben dan ontvangen wij die graag alsnog.

 

4. Product

Welke flessen en blikjes vallen onder het statiegeldsysteem?

Alleen de plastic flessen van frisdranken en waters vallen onder het statiegeldsysteem. Producenten van plastic flessen van 100% sap kunnen vrijwillig deelnemen aan het systeem. Plastic flessen van zuivel of siropen zijn uitgesloten van het systeem.

Vanaf 1 april 2023 is er een landelijk dekkend en consumentvriendelijk statiegeldsysteem operationeel voor alle metalen drankverpakkingen met een inhoud van 3 liter of minder. De statiegeldverplichting betreft blikjes voor zowel alcoholhoudende dranken (zoals bier, wijn en mixdrankjes) als niet-alcoholhoudende dranken (zoals frisdrank, water, melk en sap). De statiegeldverplichting geldt niet voor blikjes met vloeistoffen die niet primair bedoeld zijn om te worden gedronken (zoals limonadesiroop, diksap, soepen of gecondenseerde melk). Deze zijn immers niet direct drinkbaar en vergen een verdere bereiding voordat ze kunnen worden geconsumeerd. Eveneens is de statiegeldverplichting niet van toepassing op (conserven-)blikjes voor niet-vloeistoffen zoals knakworsten, groente, etc.

Kan een EAN-code internationaal worden gebruikt?

Ja. Een fles kan in Nederland dezelfde EAN-code hebben als in het buitenland. Flessen die verkocht worden op de Nederlandse markt moeten wel het statiegeldlogo dragen. Het risico dat flessen met een internationale EAN-code in het buitenland worden verkocht en in Nederland worden ingeleverd, ligt bij de producent.

Hoe kunt u uw producten aan te melden bij RVM-leveranciers?

U kunt uw flesvormen sturen naar de volgende RVM-leveranciers:

 

Tomra

TOMRA Systems B.V.

T.a.v. Francisco Perez of Harro Abbing

Marowijne 56

NL-7333 PJ Apeldoorn

Voor vragen kunt u contact opnemen met service.reversevending.nl@tomra.com t.a.v. Francisco Perez of Harro Abbing.

U kunt ook telefonisch contact opnemen: +31 55 599 88 44 (centraal nummer).

 

RVM Systems B.V.

T.a.v. Inge de Boer

Veldzigt 12

3454 PW De Meern

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met sales@rvmsystems.nl

of +31 (0)85 029 58 40

 

Envipco

Envipco Holding NV
T.a.v. Mark Bieger
Van Asch van Wijckstraat 4C
3811 LP Amersfoort

Voor vragen kunt u contact opnemen met mark.bieger@envipco.com t.a.v. Mark Bieger. U kunt ook telefonisch contact opnemen: +31 (0)33 285 17 73.

Wat is de werkwijze als de EAN-code niet aangepast kan worden?

Als u de bestaande (internationale) EAN-codering op een kleine (< 1 liter) petfles niet kan wijzigen voor de Nederlandse markt, dan geldt de volgende procedure:

 

 • Bij kleine flesjes waarvan de EAN-code voor het Nederlandse systeem niet wordt gewijzigd, bestaat het risico dat de flesjes, waarop geen statiegeld is afgedragen, worden ingeleverd. Door het heffen van 150% statiegeld en producentenbijdrage, wordt het risico neergelegd bij de producent/importeur. Dat sluit aan bij de verantwoordelijkheden die de wet aan de producent/importeur voorschrijft.
 • Op basis van het gerealiseerde retourpercentage wordt bepaald of dit percentage kan worden bijgesteld, en of een verrekening achteraf nodig Wordt er meer ingeleverd dan 150%, dan moet de producent/importeur bijbetalen. Wordt er minder ingeleverd, dan volgt teruggave op basis van het werkelijke retourpercentage, waarbij rekening wordt gehouden met de bijdrage aan de unredeemed statiegelden ter financiering van het systeem. Daarbij wordt gekeken naar het retourpercentage van andere producenten/importeurs die gebruikmaken van een (gewijzigde) nationale EAN-code.
 • Mogelijk wordt additioneel een bankgarantie gevraagd.
Wat zijn de voorschriften van het statiegeldlogo?

Het gebruik van het logo is verplicht op grote en kleine plastic flessen die belast zijn met statiegeld en geregistreerd zijn in het statiegeldsysteem. Dankzij het logo kunnen consumenten en inzamelpunten statiegeldflessen herkennen.

 

Voor gebruik van het logo gelden onderstaande voorschriften:

 

 • Het logo moet geplaatst worden op de fles (consumenten-eenheid), niet op omverpakkingen van multipacks.
 • Onderdeel van het logo is de tekst ‘statiegeldfles’ (wettelijk voorgeschreven). Die tekst moet minimaal een hoogte hebben van 1,2 mm. (De separate vermelding van het woord ‘statiegeldfles’, zoals gebruikt op bestaande grote petflessen met statiegeld, kan daarmee worden verwijderd).
 • Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan het logo.
 • De verhouding van het logo mag niet worden gewijzigd.  De verhouding van het logo, in combinatie met de voorschreven minimale letterhoogte van 1,2 mm, resulteert in een minimaal formaat van het logo van 1,2 cm2. Het staat de gebruiker vrij om het logo in een groter formaat te gebruiken.
 • Het logo mag in alle gewenste kleuren worden afgedrukt, zowel diapositief als -negatief, zolang het in de juiste verhouding is en herkenbaar en leesbaar blijft.
 • Het logo wordt digitaal ter beschikking gesteld in de formaten .pdf, .ai en .eps en kan worden opgevraagd via info@statiegeldnederland.nl.
 • De eigendoms- en auteursrechten van het logo berusten bij Statiegeld Nederland.

5. Kosten en vergoedingen

Hoe zijn de tarieven van de statiegeldflessen opgebouwd?

De tarieven voor statiegeldflessen zijn als volgt opgebouwd:

 

Bedrag (€/fles) Kleine statiegeldfles Grote statiegeldfles
Statiegeldcomponent €0,1500 €0,2500
Uitvoeringscomponent

2022

2023

 

€0,0160

€0,0140

 

€0,0180

€0,0160

Systeemcomponent

2022

2023

 

€0,0004 per fles

€0,01 per kg

 

€0,0008 per fles

€0,01 per kg

 

Deze tarieven zijn opgebouwd uit de volgende bijdragen:

 1. Producentenbijdrage ter dekking van de kosten van Statiegeld Nederland (uitvoeringskosten en netto inzamelingskosten ter dekking van de handlingsvergoedingen minus opbrengsten uit niet-ingeleverde statiegeldflessen).
 2. Afvalbeheerbijdrage: ter dekking van de kosten van het Afvalfonds Verpakkingen (vooralsnog enkel een systeembijdrage waarvan de hoogte gemiddeld overeenkomt met de huidige afvalbeheerbijdrage voor grote statiegeldflessen van 2 cent per kilogram).

6. Verantwoordelijkheid en handhaving

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het al dan niet juist aanmelden bij het statiegeldsysteem?

Het risico en de verantwoordelijkheid voor het aanmelden van uw producten, ligt bij u als producent/importeur. Via deze weg adviseren wij u om kritisch naar uw portfolio te kijken en producten die door de samenstelling vallen onder ‘frisdranken’ aan te melden bij ons.

Hoe wordt er gehandhaafd, wanneer en door wie?

Houd er rekening mee dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) controleert of frisdrank in kunststofflessen kleiner of gelijk aan 3 liter voldoet aan de verplichtingen omtrent statiegeld.

Downloads

Q&A voor producenten en importeurs
EAN-code protocol
EAN-code protocol ENG
Bedrijfsgegevens Statiegeld Nederland
Informatie internationale EAN-codes
Voorschriften statiegeldlogo

Voorschriften gebruik logo (NL)

 Download

 

Voorschriften gebruik logo (ENG)

 Download

 

Statiegeldlogo (ZWART)

 Download

 

Statiegeldlogo (WIT)

 Download

Beleid statiegeldflessen en -blik
Controleprotocol Indirecte export
Producenten portal procedure